Salgsbetingelser

for LogiCon Nordic A/S (Sælger) 1. januar 2023

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne sker alle leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser. Evt. særlige betingelser specificeret i Købers ordre, acceptskrivelse eller lignende er således ikke bindende for LogiCon Nordic A/S.

Levering:
Bestilte lagervarer leveres fragt frit i Danmark i områderne Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm, Fyn og Jylland samt landfaste øer. Leverancer, der beløber sig til kr. 3.000,00 eller derunder, tillægges et fragttillæg på kr. 250,00. Til andre  lande aftales betingelser separat. Varer, der ikke er lagervarer, leveres direkte fra producenten efter aftale. Ekspeditionsgebyr og fragtomkostning må påregnes.

Ved bestilling af varer på hverdage inden kl. 12.00, vil ordren blive ekspederet samme dag. Bestilling af varer sker på E-shop www.logn.dk, på mail order@logn.dk, via EDI eller på telefon.

For leveringer med tryk skal Køber overholde de af Sælger udstukne tidsfrister for kliche-materiale samt godkendelse af korrektur, da leveringstidspunktet ellers vil blive rykket i forhold til producentens planlægning.

Forsinkelse:
Forsinket levering, der skyldes Sælgers forhold, berettiger kun Køber til erstatning, såfremt der er truffet særskilt aftale herom. Sælger erstatter under ingen omstændigheder driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i anledning af leveringsforsinkelser. Er bestilling på en specialvare afgivet fra Køber og er produktion igangsat har Køber ikke ret til at hæve købet i anledning af forsinkelse.

Tilbud og accept:
Alle afgivne tilbud er bindende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er udtrykkeligt nævnt. Når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt, er ordren bindende. Ændringer eller tilføjelser kan kun foretages med Sælgers accept, og med skriftlig fremsendelse af ønskede ændringer på ordrebekræftelse. Ændringer i ordrebekræftelse på Købers anmodning kan medføre ændring af pris og leveringstid. Ordren kan ligeledes kun annulleres efter Sælgers forudgående accept. Ordrebekræftelsen skal kontrolleres straks efter modtagelsen, da senere reklamationer som følge af fejl i ordrebekræftelsen ikke accepteres.

Tegning og beskrivelser:
Rettigheder til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varer eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Sælger til Køber, tilhører Sælger. Sådanne tegninger og dokumenter må ikke uden samtykke fra Sælger anvendes til andre formål end Købers brug af varerne i sin virksomhed. Uden samtykke fra Sælger må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. 18 måneder efter seneste produktion af en given artikel forbeholder Sælger sig retten til at destruere stanseforme og klicheer tilhørende denne artikel, medmindre Sælger inden da skriftligt orienteres om andet af Køber.

Prøvematerialer:
Sælger vil, efter bedste evne, rådgive Køber med hensyn til valg af emballage til Købers produkt, samt på forlangende levere prøvemateriale til afprøvning. Ansvaret for afprøvning og valget af emballage påhviler dog alene Køber, medmindre anden skriftlig aftale herom er truffet. Emballagens egenskaber og værdier svinger inden for et vist toleranceområde. De aktuelle leverancer kan derfor ikke garanteres at være prøvesvarende i den forstand, at de er 100% identiske med det leverede prøvemateriale. Emballagen anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dens værdier ligger inden for det i branchen normalt gældende toleranceområde, eller hvis den svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i det enkelte tilfælde.

Priser:
Alle anførte priser skal betragtes som dagspriser, og med forbehold for dokumenterede lønstigninger, prisstigninger på div. materialer og råvarer, kursændringer, ændringer i toldafgifter samt forbrugsskatter af enhver art. Oplysninger i prislister m.v. anses derfor som vejledende og er excl. moms. Alle priser er excl. EU-paller samt udgifter til tegninger, klicheer, film, fotoarbejde, stanseforme og andre reproduktionsmaterialer. Ved dokumenterede prisudsving på lønninger, materialer, råvarepriser, produktions- eller transportomkostninger samt skatter og afgifter på +/-5% forbeholder Sælger sig ret til at regulere priserne med øjeblikkelig virkning.

Fremmed valuta:
Ved salg i udenlandsk valuta forbeholder Sælger sig ret til med øjeblikkelig virkning at forhøje prisen i tilfælde af kursændringer +/-5%.

Betaling:
Medmindre andet er aftalt, er betalings-betingelserne 8 dage netto kontant fra faktura-dato. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Rykkergebyr på kr. 100,00 tillægges rykkerskrivelser.

Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til solgte varer forbliver Sælgers, indtil samtlige betalingsforpligtelser over for Sælger er opfyldt.

Undersøgelsespligt:
Køber skal ved levering straks kontrollere at varen ikke har været udsat for synlig skade. Køber er pligtig til inden varen tages i brug at foretage forsvarlig afprøvning af varen under realistiske produktionsforhold samt til øjeblikkelig at standse sin produktion, såfremt varen ikke er tilfredsstillende.

Mangler:
Såfremt Køber vil påberåbe sig mangler skal han give Sælger skriftlig meddelelse inden 5 arbejdsdage efter, at han har eller burde have opdaget manglerne. Ved synlige skader skal Køber tillige straks gøre anmærkning på det relevante fragtbrev. Såfremt en vare måtte være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke Sælger er ansvarlig, må Sælger efter eget valg inden for en efter omstændighederne rimelig tidsfrist ombytte, reparere eller udbedre varen uden udgift for Køber. Herudover har Sælger intet ansvar for fejlen eller manglen. Der ydes således ikke erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

Returvarer:
Intakte handelsvarer i intakt emballage, tages kun retur efter forudgående aftale og mod et fradrag på 15 %. Varer, der ikke lagerføres af Sælger, tages kun retur efter forudgående aftale mellem Sælger og Sælgers producent. Returnering af varer skal aftales med Sælger på telefon 76342800. Returvarer skal altid ledsages af en kopi af Sælgers følgeseddel med oplysning om vareart, antal/mængde, årsag til returneringen og navn på den medarbejder hos Sælger, der er orienteret om returnering af varen. Forsendelsesomkostninger forbundet med returnering bæres af Køber. Henvendelse til Sælger om returnering skal ske senest 8 dage efter modtagelse af varen.

Tolerancer:
Sælger forbeholder sig ret til over-/eller underlevering i henhold til gældende regler inden for de enkelte produktgrupper.
For leverancer af produkter med lim, dvs. tape samt klæbede æsker, som skal åbnes og lukkes på automatiske pakkeanlæg, garanteres der for klæbeevne og åbne-/lukkefunktion i 6 måneder. For leverancer af plano æsker, som skal rejses og lukkes, garanteres der for rejse- og lukkefunktion i 6 måneder.

Betingelsen for en garanti af åbne-/lukke- samt rejse- og lukkefunktionen er, at varen opbevares i opvarmede lokaler (10-30˚C) ved ca. 50% relativ fugtighed, og at paller med klæbede æsker ikke stables. Eventuel reklamation må fremsættes straks efter varens modtagelse.

For så vidt angår mangler, som køber ikke har og heller ikke burde have konstateret ved levering, kan Køber gøre sådanne gældende over for sælger ind til 6 måneder efter varens levering, dog under forudsætning af, at køber omgående har reklameret efter at have konstateret manglen.

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld opbevaring eller håndtering.

Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes anvendelse i strid med produktets formål, herunder anvendelse af varetyper, der i størrelse, form og karakter ikke passer til emballagen.

Ansvarsbegrænsning:
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab.

Produktansvar:

Sælgers produktansvar er underlagt dansk rets regler om produktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt om produktansvar.

Sælgers ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab i forbindelse med produktansvar.

Sælgers produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til den til enhver tid resterende forsikringssum i henhold til Sælgers produktansvarsforsikring.

I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i samme omfang som Sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker i dette punkt om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem Sælger og Køber afgøres dog altid i henhold til nedennævnte punkt om lovvalg og værneting.

Force majeure:
Sælger er uden ansvar for forsinkelser grundet force majeure eller andre omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder Sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører navnlig arbejdskonflikter, mangel på råvarer, mangel på arbejdskraft, svigt i forsyningerne af energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB faciliteter, brand, krig, mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod Sælgers leveringsfaciliteter samt andre dermed ligestillede forhindringsforhold uden for Sælgers kontrol.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af den mellem Parterne indgåede aftale, herunder en eventuel tvist om hvorvidt der er indgået en aftale, og om nærværende vilkår kan anses for vedtaget mellem Parterne, skal endeligt og bindende for begge Parter afgøres af Retten i Kolding, i overensstemmelse med dansk ret.